Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

June 2019

 

Πρωτοβουλία δράσης και έκθεση fanzine για το περιβάλλον της ACTION AID

Το σχολείο μας συμμετείχε ενεργά σε μια έκθεση που διοργανώθηκε από την Action Aid στην Ελλάδα σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα που μας απασχολούν σήμερα. Συμμετείχαν διάφορα σχολεία από όλη την Ελλάδα. Οι μαθητές δημιούργησαν fanzines (σύνθετη λέξη fan & magazine) για να μοιραστούν το ενδιαφέρον τους για την προστασία του πλανήτη μας. Οι μεγαλύτεροι μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν στο έργο. Έγραψαν συνθήματα, έκαναν σχέδια και κολλημένες φωτογραφίες που σχετίζονται με διάφορα περιβαλλοντικά θέματα. Η έκθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σχολείο μας. Περιλαμβάνει περισσότερα από εκατό fanzines από μαθητές από σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Τον επόμενο μήνα θα ταξιδέψει σε άλλα σχολεία προκειμένου να προωθήσει και να αγκαλιάσει αυτήν την πρωτοβουλία.

Action Aid initiative and exhibition about the environment

Our school actively participated in an exhibition organized by Action Aid in Greece about environmental issues that concern us today. Various schools from all over Greece participated. Students created fanzines (blend of fan & magazine) to share their interest on protecting our planet. The older students of our school were involved in the project. They wrote slogans, made drawings and sticked pictures related to diverse environmental issues. The exhibition at the moment is in our school. It includes more than a hundred fanzines produces by students from schools all over Greece. Next month it will travel to other schools in order to promote and embrace this initiative.

 

 Action Aid Fanzine