Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

November 2020

 

To οικολογικό αποτύπωμα 

Μετά την έρευνά  και τις συνεντεύξεις των μαθητών/τριών της Ε τάξης, καταλάβαμε πως ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για όλες τις περιβαλλοντικές αλλαγές και προβλήματα. Έτσι, θέλαμε να δούμε αν είμαστε φίλοι του περιβάλλοντος - ή  εχθροί του! Για να το μάθουμε, αποφασίσαμε να υπολογίσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα , να κατανοήσουμε πώς οι άνθρωποι και οι κοινότητες μπορούν να επεκτείνουν την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν ενέργειες που επηρεάζουν θετικά τον πλανήτη μας. Ένα σημαντικό μέρος της επέκτασης του αποτυπώματος μας είναι να ενθαρρύνουμε τους άλλους να αποκτήσουν θετική δράση - όχι μόνο εμείς μεγαλώνουμε το δικό μας αποτύπωμα, αλλά και άλλοι. Όταν συμμετέχουμε
μαζί με πολλούς άλλους για να δράσουμε, τα αποτυπώματά μας μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο.

Our ecological handprint

After our 5th grade students' research and interviews, we understood that man is responsible for all environmental changes and problems. So, we wanted to see if we are friends of the environment – or its enemies!
To find out, we decided to calculate our ecological handprint, to understand how people and communities can expand their ability to undertake actions that positively impact our planet.
An important part of expanding our handprint is encouraging others to take positive action – not only do we grow our own handprint, but others’ as well. When we join together with many others to act, our handprints grοw even more.

Ecological handprint